Vstarcam รุ่น C7824WIP ใส่รหัสกล้องอะไร


Vstarcam รุ่น C7824WIP  ใส่รหัสกล้องอะไร ?ANS   ใส่เป็น 8   6 ตัว  ในการเพิ่มกล้องครั้งเท่านั้น