ดูบันทึกย้อนหลังแล้วไม่มีเสียงขั้นตอนที่  1  กดเข้าไปที่  " การตั้งค่าพารามิเตอร์  "

ขั้นตอนที่  2  กดเข้าไปที่่  " รูปเมมโมรี่ " แบบในภาพวงเล็บ

ขั้นตอนที่่  3  กดเปิด " บันทึกเสียง " แบบในรูปที่วงเล็บ